Нормативна уредба

 2023/2024 учебна година

План за действие през 2024г. по БДП

стратегия училище

Правилник за дейността на училището за учебната 2023-2024

Годишен план за дейността

План програма на вътрешно-институционална комисия по БДП

План за квалификация на педагогическите специалисти

Критерий за оценяване постиженията на учениците по ФВС

заповед за организиране и провеждане изпити в СФО

заповед за утвърдени форми на обучение

инструктаж за спортните площадки

Информация за социалните услуги в общността за деца

План-програма за противодействие за тормоза и насилие

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Правила за квалификационна дейност

Правилник за осигуряване на ЗБУТ

Училищен учебен план 1а

Училищен учебен план 1б

Училищен учебен план 2а

Училищен учебен план 2б

Училищен учебен план 3а

Училищен учебен план 4а

Училищен учебен план 4б

Училищен учебен план 5а

Училищен учебен план 6а

Училищен учебен план 6б

Училищен учебен план 7а

Училищен учебен план 7б

Училищен учебен план 8а

Училищен учебен план 9а

Училищен учебен план 10а

Училищен учебен план 11а

Училищен учебен план 12а

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

План за дейността на СУ Св.Св.Кирил и Методий с.Бутан за 20222023

План за квалификация на педагогическите кадри

План-програма за действие 2022-2023г

Правила за квалификационна дейност

Критерии за оценяване постиженията по ФВС

Стратегия за развитие на СУ Св.св.Кирил и Методий

Правилник за дейността на СУ Св.св.Кирил и Методий

Учебни планове 1 – 12 клас

Програма за превенция ранното напускане на училище

Програма за приобщаване на ученици от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образование и обучение

Етичен кодекс на училищната общност

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

критерии за оценяване на постиженията на учениците по ФВС

Стратегия за развитие на СУ Св.Св.Кирил и Методий 2020-2024г

Правилник за дейността на СУСв.Св.Кирил и Методий за учебната 2021-2022г

План за дейността на СУ Св.Св.Кирил и Методий ,с.Бутан

Учебни планове 1-12 клас

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021-2022г

Мерки за подобряване на качеството на учебно-възпитателния процес

План за работа и мерки за действие

Етичен кодекс на училищната общност

План-програма за действие 2021-2022 г за Безопасност на движението по пътищата