Нормативна уредба

  2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

План за дейността на СУ Св.Св.Кирил и Методий с.Бутан за 20222023

План за квалификация на педагогическите кадри

План-програма за действие 2022-2023г

Правила за квалификационна дейност

Критерии за оценяване постиженията по ФВС

Стратегия за развитие на СУ Св.св.Кирил и Методий

Правилник за дейността на СУ Св.св.Кирил и Методий

Учебни планове 1 – 12 клас

Програма за превенция ранното напускане на училище

Програма за приобщаване на ученици от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образование и обучение

Етичен кодекс на училищната общност

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

критерии за оценяване на постиженията на учениците по ФВС

Стратегия за развитие на СУ Св.Св.Кирил и Методий 2020-2024г

Правилник за дейността на СУСв.Св.Кирил и Методий за учебната 2021-2022г

План за дейността на СУ Св.Св.Кирил и Методий ,с.Бутан

Учебни планове 1-12 клас

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021-2022г

Мерки за подобряване на качеството на учебно-възпитателния процес

План за работа и мерки за действие

Етичен кодекс на училищната общност

План-програма за действие 2021-2022 г за Безопасност на движението по пътищата