Съобщения

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА“ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

Групи,които ще бъдат сформирани по НП Заедно в изкуствата и спорта

Регионалното управление на образованието – Враца организира провеждането на междуучилищни дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

programa_za_mezhduuchilischna_dejnost_teup

ГРУПИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ СФОРМИРАНИ ПО НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

Обява

График за дейностите и учебното време за периода 01.06.2021-30.06.2021г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ-НИВИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Oтносно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НАЧАЛЕН ЕТАП

На вниманието на родителите на учениците от начален етап!

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 04.01.2021 г. занятията с учениците от І до ІV клас ще се провеждат присъствено.

НА-ВНИМАНИЕТО-НА-РОДИТЕЛИТЕ-НА-УЧЕНИЦИТЕ-ОТ-І-IVклас-1

Oтносно-Дейност-по-училищни-схеми-„Училищен-плод“-и-„Училищно-мляко“