Подкрепа за успех

Подкрепа за успех – ДФСГ Интелект

Регионалното управление на образованието – Враца организира провеждането на междуучилищни дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

programa_za_mezhduuchilischna_dejnost_teup (2)

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2020 г

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

  • ученици в риск от отпадане;
  • ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
  • ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
  • педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

   Линк към сайта :    https://podkrepazauspeh.mon.bg/