Профил на купувача

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- С.БУТАН

Ул. „Христо Ботев” № 1, тел. 09168 2119.

ПОКАНА

На основание Заповед № 454/27.02.2017г. на директора на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”,с.Бутан,общ.Козлодуй,област Враца

                 ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земеделски имоти-нива за отдаване под наем собственост на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”,с.Бутан,

 находяща се в землището на с. Бутан, общ. Козлодуй  ,а именно:

Имот № 000700 ,с площ 38.810 дка

с обща площ 38.810 дка, при следните условия:

1. Първоначална цена на 1 дка 40,00лв. или общо 1552,40 лв.

2. Стъпка на наддаване – 5 %.

3.Размер на депозит за участие – 20% от общата сума 310,48 /триста и десет лв. и четиридесет и осем ст./, внесен с ПКО в касата на училището – счетоводството до 16.00 часа на 17.03.2017г.

4.Документация за участие в процедурата се получава от счетоводството и се заплаща на касата в училището до 16.00 часа на 17.03.2017г,от Счетоводството на  ОУ”Св.св.Кирил и Методий”,с.Бутан срещу сумата от 80.00 /осемдесет/ лв. с включено ДДС.

5.Пълният пакет с документи за участие се подават в счетоводството на училището в надписан и запечатан непрозрачен плик  в срок до 16.00 часа на 17.03.2017г.

6.Търгът ще се проведе на 20.03.2017г. от 14.00 часа в Учителската стая на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”,с.Бутан

7. Описа на имотите ,предмет на търга ,може да се види всеки работен ден в часовете от 8.00ч. до 12.30ч. и от 13.00ч. до 16.30ч. в счетоводството на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”,с.Бутан

Допълнителна информация :с.Бутан, тел.091682119, 0878645399

 

Жана Димитрова

директор на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”,с.Бутан