Проекти

Проекти, по които училището работи


ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН
Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

https://oud.mon.bg/

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2020 г

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

График на допълнителното обучение по проект Подкрепа за успех 2019-2020г

II. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ” – Мярка „Без свободен час“

III. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

IV. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИКТ В УЧИЛИЩЕ“

V. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“