Проекти

Проекти, по които училището работи

Проекти

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

https://mon.bg/bg/101025

РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

ПРОЕКТИ - 4oubgcom

През учебната 2019/2020г в училище стартира проект „Образование за утрешния ден“

Специфичните цели на проекта са съобразени със необходимостта за формиране на компютърни умения за ученици в начален етап.

Целите на проекта са:


 1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
  5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване

 В проекта се включиха 30 ученици от начален етап, разделени на 2 групи. Те се изправиха пред предизвикателството да развият и реализират собствен мултимедиен продукт, в които да демонстрират наученото в часовете. В работата по проекта бяха ангажирани и използвани редица интернет ресурси- образователни сайтове, платформи за практическа дейност и др. В заключителното занимание, в което учениците демонстрираха изработените от тях мултимедийни проекти, беше използван и новозакупеният със средства на проекта интерактивен дисплей.

Благодарение на проекта учениците от 3 и 4 клас придобиват базисни компютърни умения, умения за работа в екип, а също така развиват комуникативни и презентационни умения

https://oud.mon.bg/

 

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Подкрепа за успех – ДФСГ Интелект

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2020 г

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

График на допълнителното обучение по проект Подкрепа за успех 2019-2020г

II. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ” – Мярка „Без свободен час“

III. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

IV. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИКТ В УЧИЛИЩЕ“

V. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“