План прием

Училищен план-прием за учебната 2019/2020г., както следва:
–  Брой паралелки в I клас – 1 по 22 места във всяка, т.е общо 44 места;

–  Брой паралелки в V клас – 2 по 26 места във всяка, т.е общо 52 места;

–  В останалите класове няма промяна в броя на паралелките;

–  Целодневната организация на учебния ден да се осъществява в класовете от Начален и прогимназиален етап.

 1. Критерии за прием в I клас:

Кандидатстващият ученик, подлежащ на прием в първи клас, навършва 7-годишна възраст през 2019-та година / предоставя се за справка оригинал на акта за раждане на ученика/

В I-ви клас по преценка на родителя могат да бъдат записани и деца които навършват 6 годишна възраст през годината, когато се осъществява прием в I-ви клас. Задължително условие е наличие на готовност за училище, потвърдено в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование и при наличие на свободни места.

 1. График на дейностите за прием на ученици в I-ви клас:

2.1 от 16.04.2019г. до 19.05.2019г. вкл. – Подаване на заявления от родителите/настойниците в училището:

2.2 на 02.06.2019г. – Обявяване на списъците

2.3 от 05.06.2019г. до 06.06.2019г. вкл. – Записване на учениците

 1. Необходими документи за прием в училището:

3.1 Заявление /по образец/;

3.2 Оригинал на акта за раждане на кандидатстващия ученик-за справка;

3.3 Лична карта на родителя/настойника-за справка;

3.4 служебна бележка за настоящ адрес;

II. Необходими документи при записване:

 1. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
 2. Копие на удостоверение за раждане на ученика (оригиналът се предоставя за сверка);

Класираното дете се записва само при наличието на пълен комплект от документи.

III. График на дейностите по прием на учениците в пети клас за учебната 2019/2020 година:

 1. Подаване на документи и записване – от 01.юни.2019година до 08.юни.2019година.
 2. Необходими документи при записване:
 3. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
 4. Копие на удостоверekre за раждане на ученика (оригиналът се предоставя за сверка).

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в Заявлението.

График на дейностите по приемането на ученици – след 7-ми клас

Професия – „Техник растениевъд“,  Специалност – „Трайни насаждения“

Срок на обучение – 5 годишен

Балообразуващи предмети

– брой точки от НВО по (2*БЕЛ+2*Математика)
– приравнените към точки оценки от свидетелството за основно образование по БЗО и ХООС

Необходими документи за участие в държавния план прием в 8-ми клас

 1. Заявление за участие в класиране по образец
 2. Копие на свидетелство за завършено основно образование
 3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
 4. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити по БЕЛ и Математика

Необходими документи за записване

 1. Заявление за записване до директора по образец
 2. Оригинално свидетелство за завършено основно образование
 3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
 4. Служебна бележка за резултатите от положените изпити по БЕЛ и Математика