Образование за утрешния ден

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

ПРОЕКТИ - 4oubgcom

През учебната 2019/2020г в училище стартира проект „Образование за утрешния ден“

Специфичните цели на проекта са съобразени със необходимостта за формиране на компютърни умения за ученици в начален етап.

Целите на проекта са:

 1.Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на       
леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване

 В проекта се включиха 30 ученици от начален етап, разделени на 2 групи. Те се изправиха пред предизвикателството да развият и реализират собствен мултимедиен продукт, в които да демонстрират наученото в часовете. В работата по проекта бяха ангажирани и използвани редица интернет ресурси- образователни сайтове, платформи за практическа дейност и др. В заключителното занимание, в което учениците демонстрираха изработените от тях мултимедийни проекти, беше използван и новозакупеният със средства на проекта интерактивен дисплей.

Благодарение на проекта учениците от 3 и 4 клас придобиват базисни компютърни умения, умения за работа в екип, а също така развиват комуникативни и презентационни умения

  Линк към сайта:    https://oud.mon.bg/