ДЗИ и НВО

Сесия май – юни

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май
2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22
май – 31 май 2024 г.Сесия август – септември

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август
2024 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –
30 август 2024 г1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

VІІ клас
Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Х клас
Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:
• Писмена част:
– за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа
– за ниво А2, начало 09,30 часа
– за ниво А1, начало 10,00 часа

Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището
в зависимост от нивото.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа

 

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 г. – след обществено обсъждане (публ. 01.09.2023 г.)