Графици

2023/ 2024 ГОДИНА

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

График за провеждане час на класа за втори срок

График контролни и класни работи за втори учебен срок 2023-2024

гГрафик за консултации по учебни предмети за втори срок

График за консултации по учебни предмети в ЦДО за втори срок

Теми и график по БДП втори срок

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

график за провеждане час на класа

график за допълнителни консултации по предмети

график за класни и контролни за първи срок

График за консултации по предмети в ЦДО

Теми и график по БДП първи срок

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ЦДО ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБЕН ЧАС ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В ЦОУД ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г