Документи

Документи за учебната 2020/2021 учебна година

Седмично разписание

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за дейността на СУ Св.Св.Кирил и Методий

План за работа и мерки за действие

Мерки за подобряване на качеството на учебно-възпитателния процес

Годишен план за дейността на СУ Св.Св. Кирил и Методий

Учебни планове 1-12 клас

Етичен кодекс на училищната общност

Дневно разписание

Документи за 2019-2020 учебна година

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на личните данни.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

Мерки за подобряване на качеството на учебно-възпитателния процес и ефективна преподавателска дейност

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информацияот обществения сектор за повторно използване

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Решение за предоставяне на обществена информация

Годишен план

Училищен учебен план 1-12 клас

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019-2020 г

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Правилник за дейността на СУ Св.Св.Кирил и Методий

Документи 2018 -2019 учебна година

Обявление за набиране на предложения за доставки на продуктите по Схема“Училищен плод“ и Схема“Училищно мляко“

График изпити СФО

План за дейността на училището

Стратегия за развитие на СУ

План за дейността на училището

Мерки за подобряване качеството на учебния процес

Програма за равни възможности и подобряване на учебния процес

 

Одобрени ученици за получаване на стипендия I-срок 2017-2018г.

Училищен учебен план 

Програма за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците

Етичен кодекс

Правилник за дейността


Отчет 2019г

Отчет за първо тримесечие 2019г

Бюджет 2019г

Касов отчет 2019г

Бюджет 2018

Отчет за изпълнението на бюджета за  2018г.

Поети ангажименти за  2018

Отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието на 2018г.

Поети ангажименти за деветмесечието на 2018

Отчет за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2018г.

Поети ангажименти за шестмесечието на 2018

Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2018г.

Поети ангажименти за първо тримесечие на 2018


Бюджет 2017
Отчет за изпълнението на бюджета за  2017г.
Отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието на 2017г.
Отчет за изпълнението на бюджета за първо шестмесечие на 2017г.
Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2017г.

Бюджет 2016
Отчет за изпълнението бюджета

Бюджет 2015
Отчет за изпълнението бюджета

Бюджет 2014
Отчет за изпълнението бюджета