Документи

Документи за 2019-2020 учебна година

Седмично разписание

Годишен план

Училищен учебен план 1-12 клас

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019-2020 г

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Правилник за дейността на СУ Св.Св.Кирил и Методий

Документи 2018 -2019 учебна година

Обявление за набиране на предложения за доставки на продуктите по Схема“Училищен плод“ и Схема“Училищно мляко“

График изпити СФО

План за дейността на училището

Стратегия за развитие на СУ

План за дейността на училището

Мерки за подобряване качеството на учебния процес

Програма за равни възможности и подобряване на учебния процес

Издаване на диплома за средно образование

Удостоверение за валидиране на компетентности

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Служебна бележка за допускане до ДЗИ

Служебна бележка за резултати от положени изпити

Заповед за признаване или отказ на завършен период или клас в чужда държава

Дубликат-документ зазавършен клас-етап или степен на образованието

Удостоверение за валидиране на професионална квалификация

Европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация


Одобрени ученици за получаване на стипендия I-срок 2017-2018г.

Училищен учебен план 

Програма за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците

Етичен кодекс

Правилник за дейността


Отчет за първо тримесечие 2019г

Бюджет 2019г

Касов отчет 2019г

Бюджет 2018

Отчет за изпълнението на бюджета за  2018г.

Поети ангажименти за  2018

Отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието на 2018г.

Поети ангажименти за деветмесечието на 2018

Отчет за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2018г.

Поети ангажименти за шестмесечието на 2018

Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2018г.

Поети ангажименти за първо тримесечие на 2018


Бюджет 2017
Отчет за изпълнението на бюджета за  2017г.
Отчет за изпълнението на бюджета за деветмесечието на 2017г.
Отчет за изпълнението на бюджета за първо шестмесечие на 2017г.
Отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2017г.

Бюджет 2016
Отчет за изпълнението бюджета

Бюджет 2015
Отчет за изпълнението бюджета

Бюджет 2014
Отчет за изпълнението бюджета